Oferty finansowania - Projekt Doradztwa Energetycznego

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.
introimage

Oferty finansowania Poznaj nasze oferty finansowania, formy, warunki oraz efekty jakie przewidują

Dla kogo?

euro

Poniżej znajdziesz aktualną ofertę finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE dostępną na terenie Twojego województwa. 

Zestawienie obejmuje prowadzone obecnie nabory w ramach programów POIiŚ 2014 – 2020, RPO 2014 – 2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW i innych. 

Określ typ odbiorcy oraz rodzaj przedsięwzięcia w celu łatwiejszego wyszukania właściwej oferty.

 

Programy finansowania

 

EKO oświetlenie uliczne

EKO oświetlenie uliczne

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Oświetlenie uliczne nazwa Programu: EKO oświetlenie uliczne
dysponent środków: WFOSiGW w Opolu

adresat oferty:

1) Jednostki samorządu terytorialnego (JST);
2) Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na rzecz oświetlenia ulicznego, będącego własnością JST, w formule ESCO/EPC.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego realizowana na terenie województwa opolskiego.
 aktualny okres naboru wniosków do 30.06.2019r.
 forma dofinansowania pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania do 95% kosztów kwalifikowanych zadań
 okres finansowania do 10 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 10%
 oprocentowanie preferencyjne min. 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1% w stosunku rocznym
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia określonego w umowie
 uwagi  

Nabór ogólny (WFOŚIGW Gdańsk)

Nabór ogólny

źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku symbol oznaczenia Programu -
nazwa wspieranego obszaru: Priorytet II - Ochrona Atmosfery i ochrona przed hałasem nazwa Programu: Nabór ogólny
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku adresat oferty: Katalog Beneficjentów otwarty

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Przedsięwzięcia:

 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów oraz pyłów, w szczególności na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w tym wprowadzenia zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych oraz budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 • prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej  do sieci,
 • mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),
 • polegające na budowie mikrobiogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk, komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków, mające na celu rozwój ekologicznych form transportu,
 • dotyczące wdrażania „czystych technologii” w przemyśle i sektorze publicznym, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.
 aktualny okres naboru wniosków Nabór ciągły
 forma dofinansowania Pożyczka preferencyjna
 możliwy poziom dofinansowania Ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.
 okres finansowania Do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może przedłużyć okres kredytowania, lecz nie dłużej niż o 4 lata.
 możliwość i warunki umorzenia

Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:

a) 10% pożyczki udzielonej JST i ich związkom oraz innym podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, lecz nie więcej niż 300 000 zł,
b) 5% pożyczki udzielonej przedsiębiorcom, lecz nie więcej niż 200 000 zł.

 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie stałe lub zmienne, nie niższe niż 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie zmienne oparte jest o stawkę WIBOR 3M, może być skorygowane w górę w zakresie od 0 do 5 punktów procentowych w stosunku rocznym.
 oprocentowanie rynkowe -
 spłata odsetek Miesięczna, pierwsza płatność na koniec następnego miesiąca, po miesiącu, w którym wypłacono pierwszą transze pożyczki.
 możliwa karencja w spłacie kapitału Karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania
uwagi:  

Nabór ogólny - pożyczka płatnicza (WFOŚIGW Gdańsk)

Nabór ogólny - pożyczka płatnicza

źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Priorytet II - Ochrona Atmosfery i ochrona przed hałasem nazwa Programu: Nabór ogólny - pożyczka płatnicza
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku adresat oferty: Beneficjenci środków europejskich (RPO, POIIŚ i inne)

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Przedsięwzięcia:
 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów oraz pyłów, w szczególności na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w tym wprowadzenia zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych oraz budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 • prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej  do sieci,
 • mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),
 • polegające na budowie mikrobiogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk, komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków, mające na celu rozwój ekologicznych form transportu,
 • dotyczące wdrażania „czystych technologii” w przemyśle i sektorze publicznym, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.
 aktualny okres naboru wniosków Nabór ciągły
 forma dofinansowania Pożyczka preferencyjna
 możliwy poziom dofinansowania Do wysokości udziału srodków zagranicznych w koszcie zadania, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.
 okres finansowania Na okres do dnia otrzymania pomocy finansowej ze środków zagranicznych
 możliwość i warunki umorzenia -
 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie stałe, uzależnione od WIBOR 3M, skorygowane w górę w zakresie od 0 do 5 punktów procentowych w stosunku rocznym, nie mniej niż 4%.
 oprocentowanie rynkowe -
 spłata odsetek Miesięczna, pierwsza płatność na koniec następnego miesiąca, po miesiącu, w którym wypłacono pierwszą transze pożyczki.
 możliwa karencja w spłacie kapitału -
 uwagi  

Nabór ogólny (WFOŚIGW Zielona Góra)

Nabór ogólny (WFOŚIGW Zielona Góra)

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Brak wyodrębnionego Programu, finansowanie odbywa się w ramach obowiązujących kryteriów wyboru oraz ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze, zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ww 2019 r.
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochronu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

adresat oferty: 

jst, przedsiębiorcy działający jako spółki prawa handlowegp, spółdzielnie mieszkaniowe, oraz inne jednostki poza osobami fizycznymi, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, które mogą uzyskać wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego (w ramach umowy pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze i Bankiem BOŚ S.A.)

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1. Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych oraz przyrodniczo cennych, w szczególności poprzez realizację zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza oraz gminnych programów gospodarki niskoemisyjnej.
2. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
3. Podniesienie efektywności gospodarowania energią, m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie i przemyśle.
4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.
5. Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie odpadów energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne).
6. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacynych w obiektach użyteczności publicznej.

 aktualny okres naboru wniosków tryb ciągły
 forma dofinansowania pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej
 okres finansowania 10 lat - dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych,
15 lat - dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z zaciągniętych i planowanych zobowiązań obciążających nadmiernie Wnioskodawcę, terminy określone powyżej mogą być wydłużone do 20 lat.
 możliwość i warunki umorzenia brak umorzeń
 oprocentowanie preferencyjne

a) WIBOR 3M i nie mniej niż 1,9% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków zagranicznych i spełniają jeden z poniższych warunków: 
- są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
- dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii, 
- wynikają z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji obowiązujących programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
- dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
- wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

b) WIBOR 3M + 20 pkt bazowych i nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań, z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, 
c) WIBOR 3M + 50 pkt bazowych i nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację innych zadań (z wyłączeniem lit. d),
e) oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 20 pkt bazowych.

 oprocentowanie rynkowe d) oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008) - w przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej na warunkach rynkowych, którzy nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach przepisów o pomocy publicznej,
 spłata odsetek co miesiąc, pierwsza płatność w miesiącu następnym po wypłacie pierwszej transzy środków
 możliwa karencja w spłacie kapitału Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja obejmuje okres od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki do planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki. Maksymalny okres karencji wynosi 18 miesięcy, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania, określonej w umowie pożyczki. Okres karencji ustalony w umowie nie podlega wydłużeniu.
uwagi  

Kredyty oferowane przez BOŚ S.A. przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze

Kredyty oferowane przez BOŚ S.A. przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze  

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego. nazwa Programu: Kredyty oferowane przez BOŚ S.A. przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze
dysponent środków: BOŚ S.A., WFOŚiGW w Zielonej Górze

adresat oferty:

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  wspólnoty mieszkaniowe Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Linia kredytowa 1 - kredyty na realizację zadań służących ochronie powietrza.

Linia kredytowa 3 - kredyty na termomodernizację budynków

 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem
 możliwy poziom dofinansowania 100 % kosztów kwalfikowalnych
 okres finansowania do 20 lat (10 lat z preferencyjnym oprocentowaniem)
 możliwość i warunki umorzenia nie dotyczy
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M + 3,0 p.p. (przez pierwsze 10 lat dopłata WFOŚiGW do odsetek wynosi 3,0 p.p. W tym okresie oprocentowanie dla odbiorcy końcowego wynosi: WIBOR 3M)
 oprocentowanie rynkowe WIBOR 3M + 3,0 p.p.
 spłata odsetek w zależności od umowy z bankiem
 możliwa karencja w spłacie kapitału -
 uwagi  

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA-1
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmiejszenia zużycia energii cieplnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii nazwa Programu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

adresat oferty: 

1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
2) pozostałe osoby prawne;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
4) wspólnoty mieszkaniowe.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1) termomodernizacja budynków;
2) zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
3) modernizacja źródeł ciepła;
4) budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
5) modernizacja sieci ciepłowniczej, modernizacja węzłów cieplnych;
6) budowa lub rozbudowa sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;
7) wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
8) wymiania starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
9) zakup i montaż punktów ładowania;
10) zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;
11) budowa elektrowni wiatrowych;
12) budowa małych elektrowni wodnych;
13) budowa biogazowni;
14) wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów;
15) inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.
 aktualny okres naboru wniosków tryb otwarty – nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonej alokacji środków
 forma dofinansowania 1) pożyczka;
2) pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 możliwy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
 okres finansowania 10 lat z możliwością wydłużenia do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia 10-25% (w zależności od ubiegającego się podmiotu oraz rodzaju zadania); nie podlegają umorzeniu pożyczki udzielonena realizację zadań z udziałem środków UE oraz pożyczki, których okres spłaty wynosi do 36 miesięcy włącznie oraz pożyczki udzielone na zakup środków transportu publicznego.
 oprocentowanie preferencyjne 1-3% w stosunku rocznym (w zależności od ubiegającego się podmiotu)
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek odsetki spłacane są w okresach kwartalnych w wysokości i terminach określonych w notach księgowych
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 24  miesięcy (na wniosek wnioskodawcy),  liczona od pierwszego dnia daty planowanego złożenia rozliczenia pierwszej transzy pożyczki do dnia  planowanej spłaty pierwszej raty pożyczki
 uwagi okres trwałości 5 lat, nie są rozpatrywane wnioski złożne po zakończeniu zadania

Modernizacja oświetlenia elektrycznego

Modernizacja oświetlenia elektrycznego

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA-2
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie modernizacji oświetlenia elektrycznego (zwiększenie oszczędności energii elektrycznej) nazwa Programu: Modernizacja oświetlenia elektrycznego
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie adresat oferty: 

1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
2) pozostałe osoby prawne;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia
 aktualny okres naboru wniosków tryb otwarty– nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonej alokacji środków
 forma dofinansowania 1) pożyczka;
2) pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 możliwy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
 okres finansowania 10 lat z możliwością wydłużenia do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia 10-20% (w zależności od ubiegającego się podmiotu); nie podlegają umorzeniu pożyczki udzielonena realizację zadań z udziałem środków UE oraz pożyczki, których okres spłaty wynosi do 36 miesięcy włącznie.
 oprocentowanie preferencyjne 1-3% w stosunku rocznym (w zależności od ubiegającego się podmiotu)
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek odsetki spłacane są w okresach kwartalnych w wysokości i terminach określonych w notach księgowych
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 24  miesięcy (na wniosek wnioskodawcy),  liczona od pierwszego dnia daty planowanego złożenia rozliczenia pierwszej transzy pożyczki do dnia  planowanej spłaty pierwszej raty pożyczki
 uwagi okres trwałości 5 lat, nie są rozpatrywane wnioski złożne po zakończeniu zadania

Nabór ogólny (WFOŚiGW Wrocław)

Dofinansowanie na zasadach ogólnych WFOŚiGW we Wrocławiu

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona Atmosfery nazwa Programu: Dofinansowanie na zasadach ogólnych WFOŚiGW we Wrocławiu
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

adresat oferty: 

Z terenu województwa dolnośląskiego:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne
- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
- osoby prawne w rozumieniu przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459. z późn. zm.)
- wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892. z późn. zm.)
- rolnicy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196. z późn. zm.)
- Państwowe jednostki budżetowe

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

- Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.
- Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.
- Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.
- Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
- Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.
- Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.
- Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania - pożyczka
- pożyczka z dotacją
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
 możliwy poziom dofinansowania - pożyczka do 100% wartości kosztów kwalifikowanych
- dotacja do 25 % kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z wymianą lub modernizacją źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej, tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
 okres finansowania ustalany w toku negocjacji pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą
 możliwość i warunki umorzenia do 15%
 oprocentowanie preferencyjne - stałe 2,75%
- zmienne WIBOR 3M + 25-100 punktów bazowych (nie mniej niż 1,9%)
 oprocentowanie komercyjne oprocentowanie oparte na stopie referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6), z zastrzeżeniem ust. 2 – 5
 spłata odsetek w okresach miesięcznych do dnia 25-ego każdego miesiąca
 możliwa karencja w spłacie kapitału nie dłuższa niż 18 miesięcy, liczona od daty zakończenia inwestycji/przedsięwzięcia
 uwagi  

Program Priorytetowy Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – Edycja II

Program Priorytetowy Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – Edycja II

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: PPONE II
nazwa wspieranego obszaru: Ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego nazwa Programu: Program Priorytetowy Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – Edycja II
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu adresat oferty: 

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:
- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego.

Beneficjenci końcowi programu:
- osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”
- wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków)
- jednostki samorządu terytorialnego, wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (kotły starej generacji) na rzecz:

- podłączenia budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej,
- zakupie i montażu nowoczesnego źródła ciepła,
- zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania pożyczka z możliwością częściowego umorzenia (umorzenie do 15%)
 możliwy poziom dofinansowania pożyczka do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
- dla budynku jednorodzinnego – 20 000,00 zł
- dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 14 000,00 zł
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych określany będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 8 000,00 zł
 okres finansowania do 10 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 15%
 oprocentowanie preferencyjne stałe 2,75%
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek w okresach miesięcznych do dnia 25-ego każdego miesiąca
 możliwa karencja w spłacie kapitału nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty uruchomienia ostatniej raty
 uwagi  

PROGRAM PILOTAŻOWY  dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska  -  „STRAŻNICY ATMOSFERY”

PROGRAM PILOTAŻOWY  dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska  -  „STRAŻNICY ATMOSFERY”

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Strażnicy Atmosfery
nazwa wspieranego obszaru: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska nazwa Programu: PROGRAM PILOTAŻOWY  dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska  -  „STRAŻNICY ATMOSFERY”
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

adresat oferty: 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa dolnośląskiego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

- Pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych przez funkcjonariuszy straży gminnych i osoby upoważnione,
- Wszelkie inne działania o charakterze inwestycyjnym niezbędne i uzasadnione do spełnienia celów Programu:
a) wsparcie organów upoważnionych do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
b) wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań związanych z użytkowaniem źródeł spalania energetycznego.
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły do 31.03.2019r. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie „Programu”
 forma dofinansowania - dotacja,
- pożyczka z dotacją
 możliwy poziom dofinansowania - dotacja do 50% dla zadań: pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych przez funkcjonariuszy straży gminnych i osoby upoważnione,
- dotacja do 25% i pożyczka do 75% dla zadań: wszelkie inne działania o charakterze inwestycyjnym niezbędne i uzasadnione do spełnienia celów Programu
 okres finansowania ustalany w toku negocjacji pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą
 możliwość i warunki umorzenia -
 oprocentowanie preferencyjne stałe 2,75%
 oprocentowanie komercyjne  
 spłata odsetek w okresach miesięcznych do dnia 25-ego każdego miesiąca
 możliwa karencja w spłacie kapitału nie dłuższa niż 18 miesięcy, liczona od daty zakończenia inwestycji/przedsięwzięcia
 uwagi  

Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ

Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Dopłaty BOŚ
nazwa wspieranego obszaru: Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ nazwa Programu: Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / Bank Ochrony Środowiska S.A adresat oferty: Osoby fizyczne z terenu województwa dolnośląskiego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

- Inwestycje termomodernizacyjne
- Zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii
- Przedsięwzięcia dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych
 aktualny okres naboru wniosków Nabór ciągły w placówkach Banku Ochrony Środowiska S.A.
 forma dofinansowania Dotacja w formie częściowej spłaty kapitału kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
 możliwy poziom dofinansowania

- Inwestycje termomodernizacyjne – do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4500 zł
- Zakup i instalację rekuperatorów z odzyskiem ciepła - do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4000zł
- Przedsięwzięcia dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych - do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 1500zł

Kwota udzielonego przez Bank kredytu nie może przekroczyć 90% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

 okres finansowania Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 możliwość i warunki umorzenia Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 oprocentowanie preferencyjne Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 oprocentowanie komercyjne Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 spłata odsetek Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 możliwa karencja w spłacie kapitału Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 uwagi  

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

źródło finansowania: UE symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru: Zmniejszenie emisyjności gospodarki nazwa Programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach adresat oferty: 

Dla poddziałania 1.7.1.:
− spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
− wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
− podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (forma prawna– kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
− porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Dla poddziałania 1.7.2.:
− przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
− jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
− spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
− podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna– kod 115).

Dla poddziałania 1.7.3.:
− przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
− jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
− spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
− podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115).

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

W ramach poddziałania 1.7.1. wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
W ramach poddziałania 1.7.2.:
- przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
- budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacji węzłów indywidualnych skutkującą likwidacją węzłów grupowych;
− budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
− podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. W ramach poddziałania 1.7.3.:
1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach;
4. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, a w tym, m.in. budowa sieci ciepłowniczych w celu przyłączenie istniejącego systemu przesyłu ciepła do nowego lub zmodernizowanego (w kierunku zwiększenia mocy) źródła ciepła;
5. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW: budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo;
6. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20 MW:
− budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii
− przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji.
Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne;
7. realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria z punktów 5 lub 6 dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe będzie wykorzystania ciepła/ chłodu powstałego w danej instalacji.
 aktualny okres naboru wniosków marzec 2019
 forma dofinansowania Dla poddziałania 1.7.1.: pożyczka + premia inwestycyjna
Dla poddziałania 1.7.2.: dotacja
Dla poddziałania 1.7.3.: dotacja
 możliwy poziom dofinansowania Dla poddziałania 1.7.1: 75% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki minus premia inwetycyjna (wysokość premi uzależniona od uzyskanej oszczędności energi pierwotnej w zakresie od 25% do 45%)
Dla poddziałania 1.7.2.: 85 % kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej Dla poddziałania 1.7.3.: 85 % kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej
 okres finansowania

Dla poddziałania 1.7.1.: do 20 lat z możliwością wydłużenia do 25 lat dla projektów bardziej kompleksowych i ambitnych, gwarantujących wyższą oszczędność energii, Instytucja Wdrażająca, na wniosek wnioskodawcy, może wydłużyć okres finansowania do 25 lat.
Dla poddziałania 1.7.2.: inwestycja musi zostać zakończona do 31 grudnia 2023 r.
Dla poddziałania 1.7.3.: inwestycja musi zostać zakończona do 31 grudnia 2023 r.

 możliwość i warunki umorzenia Dla poddziałania 1.7.1.: premia inwestycyjna
Dla poddziałania 1.7.2.: nie dotyczy
Dla poddziałania 1.7.3.: nie dotyczy
 oprocentowanie preferencyjne Dla poddziałania 1.7.1.: WIBOR 3M - 200 punktów bazowych (nie mniej niż 2 %)
Dla poddziałania 1.7.2.: nie dotyczy
Dla poddziałania 1.7.3.: nie dotyczy
 oprocentowanie komercyjne Dla poddziałania 1.7.1.: nie dotyczy
Dla poddziałania 1.7.2.: nie dotyczy
Dla poddziałania 1.7.3.: nie dotyczy
 spłata odsetek Dla poddziałania 1.7.1.: odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
Dla poddziałania 1.7.2.: nie dotyczy
Dla poddziałania 1.7.3.: nie dotyczy
 możliwa karencja w spłacie kapitału Dla poddziałania 1.7.1.: 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji
Dla poddziałania 1.7.2.: nie dotyczy
Dla poddziałania 1.7.3.: nie dotyczy
 uwagi  

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Szczecinie  

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Szczecinie  

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć  i zadańwsparcie przedsięwzięć  i zadańw zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zdefiniowanych efektach rzeczowych i ekologicznych oraz udokumentowanych źródłach finansowania nazwa Programu: Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
dysponent środków: WFOŚiGW w Szczecinie adresat oferty: Wsparcie przez fundusz udzialene jest:
1) jednostkom samorządu terytorialnego,
2) związkom międzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
3) komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom prawa spółek handlowych, w których jednostki
samorządu terytorialnego mają ponad 50% udziałów lub akcji,
4) spółkom wodnym,
5) podmiotom realizującym zadania na rzecz samorządów,
6) wspólnotom mieszkaniowym,
7) publicznym szkołom wyższym,

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Fundusz udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć i zadań zgodnych z obowiązującymi w danym roku kryteriami i zasadami oraz listą przedsięwzięć priorytetowych w należności od możliwości finansowych Funduszu. Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania 1) oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek pomostowych,
2) dotacji, w tym: dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
3) przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych,
4) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem
obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
 możliwy poziom dofinansowania Maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań w odniesieniu do kosztów całkowitych,
z zastrzeżeniem ust. 2 wynosi:
1) do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, w tym również pożyczki pomostowej, a także
w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, za wyjątkiem zadań współfinansowanych ze środków
zagranicznych, dla których wysokość dofinansowania ustala się z uwzględnieniem wymogów i zasad
zawartych w odpowiednich programach i mechanizmach finansowych,
2) do 50% - przy dofinansowaniu w formie dotacji, a także przekazania środków państwowym jednostkom
budżetowym, za wyjątkiem dofinansowania projektów, o których mowa w pkt 3,
3) do 100% - przy dofinansowaniu w formie dotacji projektów nieinwestycyjnych z zakresu edukacji
ekologicznej i ochrony przyrody oraz zadań realizowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i państwowe jednostki budżetowe, w tym służby, inspekcje
i straż wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na terenie województwa
zachodniopomorskiego, a także zadań związanych z likwidacją skutków poważnych awarii i klęsk
żywiołowych, zapobieganiem poważnym awariom, powodziom, zapewnieniem sprawności infrastruktury
związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska oraz gromadzeniem, redystrybucją i kontrolą opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 okres finansowania  do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia Wysokość umorzenia nie może przekraczać 20% kwoty wypłaconej pożyczki, a także nie może być wyższaWysokość umorzenia nie może przekraczać 20% kwoty wypłaconej pożyczki, a także nie może być wyższaniż 0,5 mln zł.
 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków Funduszu wynosi w stosunku rocznym 0,5 stopyOprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków Funduszu wynosi w stosunku rocznym 0,5 stopyredyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2%, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publiczne
 oprocentowanie rynkowe stopa bazowa + odpowiednia marża wg komunikatu Komisji Europejskiej
 spłata odsetek określa umowa
 możliwa karencja w spłacie kapitału Karencja w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, licząc od terminu wypłaty całości pożyczki.Karencja w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, licząc od terminu wypłaty całości pożyczki.Karencji nie podlegają pożyczki pomostowe.
 uwagi  

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych 2018/2019 

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych 2018/2019 

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby nazwa Programu: Program Pożyczek dla Osób Fizycznych 2018/2019
dysponent środków: WFOŚiGW w Szczecinie

adresat oferty: 

POŻYCZKOBIORCY:
1. Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym, budynkiem mieszkalnym w budowie lub lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym (akt
własności) a także najemcy mieszkalnego lokalu komunalnego, zlokalizowanego na terenie województwa
zachodniopomorskiego z zastrzeżeniem ppkt. 2 i 3.
2. Do zaciągania pożyczki w ramach linii pożyczkowej A3, na zakup pojazdów elektrycznych, uprawnieni są mieszkańcy
województwa zachodniopomorskiego (zameldowani na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego).
3. Do zaciągania zobowiązań w ramach linii pożyczkowej A4, na demontaż, utylizację wyrobów azbestowych, oraz
zakup i montaż nowych pokryć dachowych, uprawnione są osoby posiadające prawo własności do nieruchomości
zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1. linia A1 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej
poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu, z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do finansowania
w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
2. linia A2 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności z wyłączeniem zadań, które
kwalifikują się do finansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
3. linia A3 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napędzie
elektrycznym (kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto).
4. linia A4 - Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć
dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu poprzez ich utylizację.
5. linia A5 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomoderni
 aktualny okres naboru wniosków Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 15 PAŹDZIERNIKA 2018 r. do 28 CZERWCA 2019 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.
 forma dofinansowania pożyczka z cześciowym umożeniem
 możliwy poziom dofinansowania poziom dofinansowania do 100% zgodnie z kosztem kwalifikowanym oraz zapisani regulaminu
 okres finansowania do 15 lat natomiast na zakup pojazdów elektrycznych przyznawana jest na okres 7 lat przy podstawowych formachdo 15 lat natomiast na zakup pojazdów elektrycznych przyznawana jest na okres 7 lat przy podstawowych formachzabezpieczenia wskazanych w Regulaminie i nie dłuższy niż10 lat przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczeniawskazanego w Regulaminie
 możliwość i warunki umorzenia Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może wyrazić zgodę na umorzenie części pożyczki :
a) zadań z linii A1, A4, A5, B1 i B2 określonych w pkt. III ppkt. 1, 4, 5, 6 i 7 niniejszego Regulaminu, beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie 70% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 30% wartości udzielonej pożyczki.
b) zadań z linii A2 określonych w pkt. III ppkt. 2 niniejszego Regulaminu, beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie 80% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości udzielonej pożyczki.
c) zadań z linii A3 określonych w pkt. III ppkt. 3 niniejszego Regulaminu, beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie:
- w przypadku zakupu nowego auta - 90% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 10% wartości udzielonej pożyczki,
- w przypadku kasacji auta z silnikiem spalinowym - 80% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może
wynieść do 20% wartości udzielonej pożyczki. Warunkiem uzyskania 20% umorzenia otrzymanej pożyczki jest potwierdzenie posiadania prawa własności do pojazdu, w dniu kasacji, jednak nie krócej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
Kwota umorzenia nie może przekroczyć 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2,0% w skali roku.
 oprocentowanie rynkowe -
 spłata odsetek określa umowa
 możliwa karencja w spłacie kapitału -
 uwagi  

Nabór ogólny (WFOŚIGW Katowice)

Środki krajowe WFOŚ Katowice

źródło finansowania: środki statutowe, krajowe symbol oznaczenia Programu: Działanie 1.6
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem nazwa Programu:

Priorytetowe kierunki dofinansowania:

OA.1.1. Wdrażanie prjektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznychh środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii.

OA.1.2. Budowa lub wymiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

OA.1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

OA.1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pułowo-gazowych.

OA.1.5. Termomodernizacja budynków w zakresie wynikajacym z audytu energetycznego.

OA.1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.

OA.1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej na autobusy zeroemisyjne oraz pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybtydowym lub elektrycznym.

OA.1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.

OA.1.10. Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu samochodowego oraz wymiana przez osoby prawne pojazdów samochodowych na pojazdy elektryczne.

OA. 1.11. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery realizowane w ramach wspólnych programów z NFOŚiGW.

OA.2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

OA.3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach adresat oferty: osoby prawne i fizyczne

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Przedsięwzięcia zgodne z priorytetowymi kierunkami dofinansowanie zapewniające osiagnięcie efektu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego
 aktualny okres naboru wniosków  nabór ciągły
 forma dofinansowania  pożyczki, pożyczki z możliwością umorzenia, dotacje
 możliwy poziom dofinansowania  do 90% kosztów kwalifikowanych zadania
 okres finansowania  od 4 do 12 lat
 możliwość i warunki umorzenia

 pożyczka może być umorzona jeżeli zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową, zostały osiągnięte założone efekty ekologiczne i rzeczowe,dokonano spłaty przynajmniej 50% zaciągnietej pożyczki, wysokość umorzenia może wynieść:

− 10% wykorzystanej pożyczki lecz nie więcej niż 0,5 mln. zł bez warunku umorzenia,

− 35% wykorzystanej pożyczki lecz nie więcej niż 3 mln. zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego,

− 45% wykorzystanej pożyczki lecz nie więcej niż 3 mln. zł pod warunkiem przezna czenia umorzonej kwoty na likwidację źródła ciepła zasilanego paliwem stałym

 oprocentowanie preferencyjne  0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w skali roku
 oprocentowanie komercyjne  stopa bazowa powiększona masymalnie o 6,5 punktu procentowego
 spłata odsetek  odsetki spłacane są w okresach miesięcznych
 możliwa karencja w spłacie kapitału  do 12 miesięcy od daty zakończenia zadania
 uwagi
 

Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych


Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: JAWOR
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona powietrza nazwa Programu: Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie adresat oferty: osoby fizyczne

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 – docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 – docieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
 – docieplenia podłóg na gruncie,
 – wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
 aktualny okres naboru wniosków  ciągły
 forma dofinansowania  pożyczka preferencyjna z możliwością umorzenia
 możliwy poziom dofinansowania  maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł
 okres finansowania  do 10 lat
 możliwość i warunki umorzenia  do 20% umorzenia
 oprocentowanie preferencyjne  oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 1,0 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 2 % rocznie
 oprocentowanie komercyjne  
 spłata odsetek  miesięczna
 możliwa karencja w spłacie kapitału  do 6 miesięcy
 uwagi   

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza


Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza nazwa Programu: Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu adresat oferty: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) podmioty posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 1) modernizacja źródła ciepła;
 2) montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
 3) montaż pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;
 4) montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;
 5) modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków na energooszczędne;
 6) modernizacja źródeł światła ulicznego zgodnie z normą PN – EN 13201:2016,
 7) budowa przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
 8) termomodernizacja obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
 9) modernizacja instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęciem modernizacji w audycie energetycznym;
 10) budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła
  i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych;
 11) nadzor Inwestorski w zakresie wnioskowanego przedsięwzięcia (jeżeli organ w decyzji pozwolenie na budowę nakazał ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego).
 aktualny okres naboru wniosków  od połowy stycznia 2019
 forma dofinansowania  pożyczka preferencyjna
 możliwy poziom dofinansowania  finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
 okres finansowania  do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia  do 15% lecz nie więcej niż 800 000 zł
 oprocentowanie preferencyjne  WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,8 % rocznie
 oprocentowanie komercyjne  brak
 spłata odsetek  kwartalna
 możliwa karencja w spłacie kapitału  do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji
 uwagi   

Ochrona Atmosfery


Ochrona Atmosfery

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru:  nazwa Programu: Ochrona Atmosfery
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gsopodarki Wodnej w Białymstoku adresat oferty: Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw, osoby fizyczne w ramach umów zawartych z bankami oraz na podstawie odrębnych programów.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii końcowej, zmniejszenie/uniknięcie emisji do powietrza, likwidacja niskiej emisji, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych.
 aktualny okres naboru wniosków  nabór ciągły - od 1 stycznia do 31 października
 forma dofinansowania  pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania  do 100% kosztów kwalifikowanych netto
 okres finansowania  7 -15 lat
 możliwość i warunki umorzenia  brak
 oprocentowanie preferencyjne  wibor 3M + 115 punktów bazowych jednak nie mniej niż 3%
 oprocentowanie komercyjne  
 spłata odsetek  miesięcznie/kwartalnie
 możliwa karencja w spłacie kapitału  12-18 miesięcy
 uwagi   

Ochrona Atmosfery


Ochrona Atmosfery

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru: zadania inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery nazwa Programu: Ochrona Atmosfery
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie adresat oferty: Jednostki sektora finansów publicznych, inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorców

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności obejmujące modernizację dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe lub realizacja nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
 aktualny okres naboru wniosków  18.02.2019 - 19.04.2019 r.
 forma dofinansowania  Dotacja
 możliwy poziom dofinansowania  do 80% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wykonywaniu lub dokończeniu wykonywania wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych budynku, wskazanych w audycie energetycznym budynku jako optymalne, ale łącznie nie więcej niż 100.000,00 zł na budynek
 okres finansowania  nie dotyczy
 możliwość i warunki umorzenia  nie dotyczy
 oprocentowanie preferencyjne  nie dotyczy
 oprocentowanie komercyjne  nie dotyczy
 spłata odsetek  nie dotyczy
 możliwa karencja w spłacie kapitału  nie dotyczy
 uwagi   

Ochrona Atmosfery - tryb ciągły


Ochrona Atmosfery

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru: zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza nazwa Programu: Ochrona Atmosfery
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie adresat oferty: Gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, samorząd województwa, jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego utworzone w sferze użyteczności publicznej oraz inne podmioty z wyjątkiem osób fizycznych

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Przedsięwzięcia proekologiczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE
 aktualny okres naboru wniosków  Nabór w trybie ciągłym
 forma dofinansowania  Pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania  do 100 % kosztów zadania z wyłączeniem przedsiębiorców utworzonych poza sferą użyteczności publicznej, dla przedsiębiorców do 80 % kosztów zadania
 okres finansowania  do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia  Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 15% lecz nie więcej niż 500.000,00 zł. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:
1) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym,
2) został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,
3) Pożyczkobiorca spłacił, co najmniej 85% pożyczki oraz należne oprocentowanie,
4) Pożyczkobiorca wywiązuje się z uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu, a także zobowiązań z tytułu świadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
5) spłaty rat kapitałowych i odsetek realizowane były w terminach określonych umową
 oprocentowanie preferencyjne  Od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1,9%, przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, samorząd województwa, jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego utworzone w sferze użyteczności publicznej. Od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5% przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom.
 oprocentowanie komercyjne  nie dotyczy
 spłata odsetek  Kwartalna
 możliwa karencja w spłacie kapitału  Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki
 uwagi   

Przykłady inwestycji

logotypy

Przewiń do góry